İngilizce Terim: Incident Stereotype

Türkçe Terim: Basmakalıp Olay

Kısaltma: –

Olaya ait neden-sonuç ilişkisinin sabit veya genel bir örneği. Geçmişte yaşanmış olaylara ait verilere bakılarak, olayların sınıflarının belirlenmesi mümkündür. Bu olayların her biri belirli özellikleri bakımından birbirleriyle benzerdir.


Bu içerik Basmakalıp Olay (Incident Stereotype) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.