Types Of Failure Mode And Effects Analysis

İngilizce Terim: Types Of Failure Mode And Effects Analysis

Türkçe Terim: Hata Modu Ve Etkileri Analizi Tipleri

Kısaltma:

Sistem FMEA'sı
Tüm sistemdeki en üst seviyedeki analizdir. Çeşitli alt sistemlerden oluşur. Odak noktası, genel sistemin amaçlandığı gibi çalışmamasına sebep olabilecek diğer sorunlardır. (Sistem entegrasyonu, alt sistemler ya da diğer sistemler arasındaki etkileşimler, çevre etkileşimleri, insan etkileşimi). Sistem FMEA'sında odak noktası, sisteme bir bütün olarak benzeyen fonksiyonlara ve ilişkilere odaklanmaktır. Sistem FMEA'sı tek noktalı arızaları dikkate alarak arayüzler ve etkileşimlerle ilgili arıza modlarını içerir.

Tasarım FMEA'sı
Genel olarak alt sistem ve parça düzeyinde ürün tasarımına odaklanmaktadır. Tasarımın odak noktası, ekipmanın kullanım ömrü boyunca güvenli ve güvenilir olmasını tasarım ile geliştirmek. Tasarım FMEA'sı alt sistemi ve bitişik bileşenler arasındaki arabirimleri içerir.

Proses FMEA'sı
Odak noktası, ürünün gereksinimlerini en aza indirerek imalat sürecinin nasıl geliştirilebileceğinin üzerinde duran imalat veya montaj prosesidir. Kapsamı, imalat ve montaj işlemleri, nakliye, depolama, tamir ve bakım ve etiketleme süreçlerini içerebilir.


Bu içerik Hata Modu Ve Etkileri Analizi Tipleri (Types Of Failure Mode And Effects Analysis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 51  kategorisi kapsamındadır.


Severity

İngilizce Terim: Severity

Türkçe Terim: Şiddet

Kısaltma:

Belirli bir hata modu için önem derecesinin ölçütlerini temel alan en şiddetli etki ile ilişkili ölçeklendirme. FMEA kapsamındaki göreceli bir sıralamadır. Ortaya çıkma veya tespit edilme olasılığından bağımsız olarak saptanır.


Bu içerik Şiddet (Severity) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 51  kategorisi kapsamındadır.


Risk Priority Number

İngilizce Terim: Risk Priority Number

Türkçe Terim: Risk Öncelik Sayısı

Kısaltma: RPN

Her potansiyel hata modunun ve hata nedeninin sayısal derecelendirmesidir. Üç unsurun aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
1) Etkinin şiddeti
2) Nedenin ortaya çıkma ihtimali
3) Nedenin tespit olasılığı


Bu içerik Risk Öncelik Sayısı (Risk Priority Number) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 51  kategorisi kapsamındadır.


Recommended Actions

İngilizce Terim: Recommended Actions

Türkçe Terim: Önerilen Eylemler

Kısaltma:

Hata nedeniyle riski azaltmak veya ortadan kaldırmak için FMEA ekibi tarafından önerilen görevler. Önerilen eylemler; önceliklendirmeyi ve düzeltici önlemin maliyetini göz önünde bulundurmalıdır. Her neden için birçok önerilen eylem olabilir


Bu içerik Önerilen Eylemler (Recommended Actions) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 51  kategorisi kapsamındadır.


Prevention - Type Design Controls

İngilizce Terim: Prevention - Type Design Controls

Türkçe Terim: Önleyici Tip Tasarım Kontrolleri

Kısaltma:

Ürün tasarımındaki hata modunun yada etkisinin nasıl engellediğini açıklar. Hatanın ortaya çıkma olasılığını azaltması amaçlanır ve oluşum sıralamasında veri olarak kullanılır.


Bu içerik Önleyici Tip Tasarım Kontrolleri (Prevention - Type Design Controls) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 51  kategorisi kapsamındadır.


Prevention - Type Process Controls

İngilizce Terim: Prevention - Type Process Controls

Türkçe Terim: Önleyici Tip Proses Kontrolleri

Kısaltma:

Üretim veya montaj proseslerinde hatanın ya da etkisinin nasıl engellendiğini açıklar. Problemin ortaya çıkma olasılığını azaltmayı amaçla ve oluşum sıralamasında veri olarak kullanılır.


Bu içerik Önleyici Tip Proses Kontrolleri (Prevention - Type Process Controls) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 51  kategorisi kapsamındadır.


Occurrence

İngilizce Terim: Occurrence

Türkçe Terim: Olay

Kısaltma:

Sistem ve Tasarım FMEA'sı ürünün tasarım ömrü boyunca olayın ortaya çıkma ihtimalini göz önünde tutarken, Proses FMEA'sı üretim sırasında ortaya çıkma ihtimalini göz önünde tutar. Karşılık gelen olay ölçütlerine dayanmaktadır. Olay sıralaması mutlak bir değer yerine göreli bir anlam taşır.


Bu içerik Olay (Occurrence) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 51  kategorisi kapsamındadır.


Item

İngilizce Terim: Item

Türkçe Terim: Ürün

Kısaltma:

FMEA projesinin odak noktası. Sistem FMEA'sı için sistemin kendisidir. Tasarım FMEA'sı için analiz altındaki alt sistem veya bileşendir.
Proses FMEA'sı için analiz altındaki imalat veya montaj işleminin belirli adımlarından biridir.


Bu içerik Ürün (Item) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 51  kategorisi kapsamındadır.


Function

İngilizce Terim: Function

Türkçe Terim: Fonksiyon

Kısaltma:

Prosesin standart bir performans veya gereksinime göre yapılmasını amaçlamaktadır. Tasarım FMEA'sı için nesnenin öncelikli amacıdır.
Proses FMEA'sı için üretim veya montaj işleminin öncelikli amacıdır. Algoritma temeli ise; bu [işlemi] bu [bölüme] bu [aletle] yap. Her öğe veya işlem için birçok fonksiyon bulunabilir.


Bu içerik Fonksiyon (Function) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 51  kategorisi kapsamındadır.


Failure Mode

İngilizce Terim: Failure Mode

Türkçe Terim: Hata Modu

Kısaltma:

[1]Prosesin veya itemin amaçlanan işlevi veye gereksinimleri karşılayamaması ya da yerine getirememesi. Analiz ekibi tarafından tespit edilen başarısızlığın tanımına bağlı olarak; arıza modları, bir fonksiyonu tanımlanmış limitler dahilinde işlemi gerçekleştirmesindeki başarısızlık, fonksiyonun yetersiz, aralıklı performansı, istenmeyen bir işlevin yerine getirilmesidir. Her işlev için birçok hata modu olabilir.
[2]Ekipmanın fonksiyonunu yerine getiremediği koşul veya durumdur. Hata modu, ekipmanın fonksiyonunu kaybetmesi olarak tanımlanabilir.
[3]Hata modu ekipmanların arızalarından kaynaklanan fonksiyon kayıplarını tanımlar.


Bu içerik Hata Modu (Failure Mode) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 51  kategorisi kapsamındadır.